CILS - ZAKRES WYMAGAŃ

 

 

CILS UNO
Czas trwania: ok. 3 godz. 30 min.
Zagadnienia gramatyczne:

 • rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników
 • rodzajnik określony i nieokreślony
 • odmiana czasowników regularnych i niektórych nieregularnych w czasie teraźniejszym (indicativo presente), przeszłym (passato prossimo, imperfetto), trybie rozkazującym (imperativo), oraz przypuszczającym (condizionale presente)
 • użycie czasowników posiłkowych i modalnych (verbi ausiliari, verbi modali)
 • zaimki osobowe, zwrotne, względne (pronomi personali, riflessivi, relativi)
 • przymiotniki i zaimki dzierżawcze, wskazujące, pytające (pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi)
 • przysłówki (avverbi)
 • liczebniki główne
 • przyimki (preposizioni semplici e articolate)
 • zdania proste i złożone, użycie spójników

Słownictwo:
Kandydat powinien wykazywać się znajomością słownictwa zaczerpniętego głównie z życia codziennego, potrafić zareagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumieć sens najczęstszych informacji ustnych i pisemnych.

I. Rozumienie ze słuchu
Najczęściej są to dialogi z życia codziennego lub z mediów (np. radio) oraz monologi. Mogą to być instrukcje, opisy, wiadomości, mające na celu informowanie, opis, wyjaśnianie, wyrażanie opinii i opisywanie wrażeń.

II. Rozumienie tekstu pisanego
Teksty pochodzą najczęściej z książek, gazet, czasopism, katalogów, instrukcji użycia. Mają formę listów, artykułów informacyjnych, fragmentów narracji.

III. Analiza struktur językowych
Kandydat powinien posiadać umiejętność dokonywania analizy, syntezy, przekształcania, itd. struktur językowych na poziomie słownictwa oraz fleksji, składni, słowotwórstwa i budowy zadania. Rodzaje ćwiczeń:
• Wypełniane luk w tekście
• Formowanie zdań
• Przekształcanie testów z liczby pojedynczej na mnogą, z czasu teraźniejszego na przeszły i odwrotnie
• Wybór lub podanie odpowiedniego wyrażenia, wypowiedzi do danej sytuacji komunikacyjnej

IV. Wypowiedz pisemna
Kandydat powinien potrafić komponować proste teksty, przekazujące informacje w sposób jasny i efektywny. Rodzaje tekstów:
• Opis osób i miejsc, opis wycieczki lub wydarzenia
• List nieoficjalny do rodziny lub znajomych

V. Wypowiedz ustna
Kandydat powinien potrafić wyrażać się w sposób jasny, swobodnie używać struktury językowe języka mówionego. Wypowiedzi mogą mieć na celu: opis, informowanie, przekazywanie informacji, porównanie, wysuwanie propozycji, podtrzymywanie dialogu, wyrażanie opinii. Cześć pierwsza to dialog z egzaminatorem, część druga to monolog
 

CILS DUE

Czas trwania: ok. 4 godz.

Zagadnienia gramatyczne:

 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w następujących czasach: passato remoto, trapassato prossimo, futuro semplice i anteriore, congiuntivo presente i imperfetto, condizionale passato.
 • strona bierna (forma passiva)
 • forma bezosobowa (forma impresonale)
 • czasowniki posiłkowe (verbi ausiliari) i modalne (verbi modali)
 • przymiotnik
 • zaimki łączone (pronomi combinati)
 • zaimki i przymiotniki nieokreślone (pronomi e aggettivi indefiniti)
 • przysłówek
 • przyimki (preposizioni semplici e articolate)
 • zdanie proste (z użyciem congiuntivo, indicativo presente i infinito)
 • zdanie złożone


Słownictwo:
Kandydat powinien wykazywać się znajomością słownictwa zaczerpniętego głównie z życia codziennego, potrafić zareagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumieć sens najczęstszych informacji ustnych i pisemnych, również tych niezwiązanych z codziennością.

I. Rozumienie ze słuchu
Najczęściej są to dialogi z życia codziennego lub z mediów (np. radio) oraz monologi. Mogą to być instrukcje, opisy, wiadomości, mające na celu informowanie, opis, wyjaśnianie, wyrażanie opinii i wrażeń.

II. Rozumienie tekstu pisanego
Teksty egzaminacyjne pochodzą najczęściej z książek, gazet, czasopism, katalogów, instrukcji użycia. Mają formę listów, artykułów informacyjnych, fragmentów narracji.

III. Analiza struktur językowych
Kandydat powinien posiadać umiejętność dokonywania analizy, syntezy, przekształcania, itd. struktur językowych na poziomie słownictwa oraz fleksji, składni, słowotwórstwa oraz budowy zadania. Rodzaje ćwiczeń:
• wypełniane luk w tekście (przyimki, łączniki, zaimki, czasowniki we właściwiej formie)
• formowanie zdań lub uzupełnianie zdań
• przekształcanie testów z liczy pojedynczej na mnogą, z czasu teraźniejszego na przeszły i odwrotnie
• wybór lub podanie odpowiedniego wyrażenia, wypowiedzi do danej sytuacji komunikacyjnej

IV. Wypowiedz pisemna
Kandydat powinien potrafić komponować proste teksty, przekazujące informacje w sposób jasny i skuteczny. Rodzaje tekstów:
• Opis osób i miejsc, opis wycieczki, wydarzenia lub typowych świąt własnego kraju, z wyrażaniem własnych opinii i hipotez
• List formalny do firm lub instytucji, mający na celu uzyskanie wyjaśnień lub informacji

V. Wypowiedz ustna
Kandydat powinien potrafić wyrażać się w sposób jasny i płynny, układać dłuższe, spójne wypowiedzi o różnorakiej tematyce odnoszącej się do życia codziennego. Wypowiedzi mogą mieć na celu: opis, informowanie, przekazywanie informacji, porównanie, składanie propozycji, podtrzymywanie dialogu, wyrażanie opinii. Cześć pierwsza to dialog z egzaminatorem, część druga to monolog.
 

CILS TRE

Czas trwania: ok. 4 godz. 30 min.

Zagadnienia gramatyczne:
Oprócz zagadnień z niższych poziomów kandydat powinien znać:

 • koniugację w formie czynnej i zwrotnej czasowników regularnych i nieregularnych na następujących czasach i trybach: congiuntivo passato i trapassato, gerundio presente i passato, infinito passato, participio;
 • użycie formy biernej (forma passiva)
 • verbi pronominali, difettivi, fraseologici
 • zdanie złożone: zdania warunkowe (ipotesi possibile o irreale, esplicite e implicite), zdania przyzwalające (z użyciem congiuntivo), zdania celowe (esplicite), zdania skutkowe (implicite), modalne, przeciwstawne, wtrącone, ograniczające
 • przekształcenie z mowy niezależnej na zależną.


Słownictwo:
Kandydat powinien doskonale znać słownictwo z życia codziennego, ale również to bardziej wyszukane, powinien także wykazać się znajomością reguł i użyciem praktycznym słownictwa w sytuacjach formalnych.

I. Rozumienie ze słuchu
Kandydat powinien rozumieć sens ogólny i dokonać szczegółowej analizy różnorodnych wypowiedzi ustnych oraz potrafić interpretować intencje osób mówiących.
Proponowane testy to dialogi lub monologi z życia codziennego, związane z pracą zawodową oraz komunikaty środków masowego przekazu. Teksty pochodzą z transmisji telewizyjnych, radiowych, są to zarejestrowane rozmowy telefoniczne, konferencje oraz lekcje i dialogi. Są tak skonstruowane, aby kandydat miał wystarczające informacje na temat osób mówiących, miejsca oraz tematu wypowiedzi. Proponowane teksty to zazwyczaj: ogłoszenia, komentarze, opisy pracy zawodowej, wywiady radiowe, rozmowy. Rozmówcy wypowiadają się w języku włoskim standardowym, możliwe są również niewielkie akcenty regionalne. Szybkość wypowiedzi: średnia. Testy nie są dłuższe niż 1200 słów. Testy mogą mieć formę testu wielokrotnego wyboru, uzupełniania zdań i krótkich tekstów, wyszukiwania informacji.

II. Rozumienie tekstu pisanego
Kandydat powinien rozumieć sens tekstów, potrafić je zinterpretować oraz wyciągać wnioski i formułować hipotezy.
Proponowane testy to fragmenty z książek, gazet, czasopism, katalogów, instrukcji, środków masowego przekazu. Są to teksty, zrozumiałe dla Włochów o wykształceniu średnim.
Przybliżona długość tekstów: 1500 – 2000 słów. Rodzaje testów to: uzupełnianie zdań, testy wielokrotnego wyboru, odtwarzanie tekstów, wyodrębnianie informacji i danych, uzupełnienie tekstu.

III. Analiza struktur językowych
Kandydat powinien posiadać umiejętność dokonywania analizy, syntezy, przekształcania, itd. struktur językowych na poziomie słownictwa oraz fleksji, składni, słowotwórstwa oraz budowy zadania. Rodzaje testów:
• wypełnianie luk w tekście (przyimki, łączniki, zaimki, czasowniki we właściwiej formie) wyrazami wybranymi z zaproponowanych lub podanymi przez siebie
• przekształcenie zdań z formy biernej na czynną
• przekształcenie zdań z czasownikiem w formie bezosobowej na zdania z czasownikiem w formie osobowej (forma implicita i esplicita)
• formowanie zdań lub uzupełnianie zdań
• przekształcanie testów z podanego rejestru na inny.

IV. Wypowiedz pisemna
Kandydat powinien potrafić komponować teksty dosyć skomplikowane, w których wyraża własne zdanie i opinie. Teksty powinny być jasne i koherentne. Rodzaje tekstów:
• esej na podany temat, zazwyczaj dotyczący współczesności
• list formalny do czasopism, wydawnictw, firm lub instytucji; teksty ogłoszeń i katalogów, krótkie listy odpowiednie do podanej sytuacji.
Zawsze jest możliwość wyboru między dwoma podanymi tematami. Długość tekstów waha się między 100 a 170 słowami.

V. Wypowiedz ustna
Kandydat powinien potrafić wyrażać się w sposób jasny i płynny, układać dłuższe, spójne wypowiedzi formalne i nieformalne w kontekście życia codziennego jak również pracy zawodowej. Słownictwo powinno być dobrane do sytuacji. Wypowiedzi mogą mieć na celu: opis, informowanie, przekazywanie informacji, porównanie, składanie propozycji, podtrzymywanie dialogu, wyrażanie opinii, przekonywanie. Część pierwsza to dialog z egzaminatorem, część druga to monolog. Zawsze są proponowane dwa lub trzy tematy do wyboru. Kandydat może mieć również kilka minut na przygotowanie się do wypowiedzi.

 

CILS QUATTRO

Czas trwania: ok. 5 godz. 20 min.

Zagadnienia gramatyczne:
Kandydat powinien znać całość fleksji i składni współczesnego języka włoskiego oraz mechanizmy typowe dla języka mówionego.

Słownictwo:
Kandydat powinien doskonale znać szerokie słownictwo różnych sektorów i różnych rejestrów języka włoskiego oraz używać słownictwa w sposób odpowiedni i precyzyjny. Powinien także znać synonimy i odpowiednio je stosować w wypowiedziach.

I. Rozumienie ze słuchu
Kandydat powinien rozumieć sens ogólny i dokonać szczegółowej analizy różnorodnych wypowiedzi ustnych oraz potrafić je interpretować.
Proponowane testy to dialogi lub monologi. Są to zazwyczaj transmisje telewizyjne, radiowe, wywiady, rozmowy telefoniczne, konferencje i komunikaty środków masowego przekazu. Najczęściej teksty mają na celu: opis, informowanie, wyjaśnianie, komentowanie, argumentację, planowanie. Szybkość wypowiedzi: normalna. Teksty nie są dłuższe niż 2000 słów. Testy mogą mieć formę testu wielokrotnego wyboru, uzupełniania zdań i krótkich tekstów, uzupełniania tabeli, odpowiedzi na pytania, streszczania wysłuchanego tekstu, wyodrębniania informacji.
Kandydaci wysłuchują tekstów dwa razy, mają również możliwość notowania.

II. Rozumienie tekstu pisanego
Kandydat powinien rozumieć sens tekstów, potrafić je zinterpretować oraz wyciągać wnioski i formułować hipotezy.
Proponowane teksty pochodzą z ogłoszeń reklamowych, książek, powieści, gazet, czasopism, katalogów, instrukcji, środków masowego przekazu. Są to teksty, zrozumiałe dla Włochów o wykształceniu średnim i wyższym.
Przybliżona długość tekstów: 2500 – 3000 słów. Rodzaje testów to: uzupełnianie zdań, testy wielokrotnego wyboru, odtwarzanie tekstów, wyodrębnianie informacji i danych, uzupełnianie tekstu, odpowiedzi na zadane pytania, porządkowanie dialogów.

III. Analiza struktur językowych
Kandydat powinien posiadać umiejętność dokonywania analizy, syntezy, przekształcania, itd. struktur językowych na poziomie słownictwa oraz fleksji, składni, słowotwórstwa oraz budowy zadania. Rodzaje testów:
• wypełnianie luk w tekście wyrazami wybranymi z zaproponowanych lub podanymi przez siebie
• układanie zadań (lub ich przekształcanie) rozpoczynając od podanych słów i wyrażeń
• przekształcanie zdań
• wyjaśnianie znaczenia krótkich tekstów
• przekształcenie mowy niezależnej (discorso diretto) na zależną (discorso indiretto)
• przekształcenie tekstów z jednego rodzaju na inny

IV. Wypowiedz pisemna
Kandydat powinien potrafić komponować teksty dosyć skomplikowane, w których wyraża własne zdanie i opinie. Teksty powinny być jasne i koherentne. Rodzaje tekstów:
• esej na podany temat, zazwyczaj dotyczący zagadnień socjalnych lub kulturowych
• list formalny (reklamacja, sprzeciw) lub projekt rozwiązania światowych problemów (np. ochrona środowiska), reguły i zasady gier planszowych i zespołowych, przepis na wykonanie tradycyjnego dania.
Zawsze jest możliwość wyboru między dwoma podanymi tematami. Długość tekstów waha się między 120 a 250 słowami.

V. Wypowiedz ustna
Kandydat powinien potrafić wyrażać się w sposób jasny i płynny, układać dłuższe, spójne wypowiedzi formalne i nieformalne w kontekście życia codziennego jak również pracy zawodowej. Słownictwo powinno być dobrane do sytuacji. Kandydat powinien wykazać biegłą znajomość języka. Wypowiedzi mogą mieć na celu: opis, informowanie, przekazywanie informacji, porównanie, wysuwanie propozycji, podtrzymywanie dialogu, wyrażanie opinii, przekonywanie. Część pierwsza to dialog z egzaminatorem, część druga to monolog. Zawsze są proponowane dwa lub trzy tematy do wyboru. Kandydat może mieć również kilka minut na przygotowanie się do wypowiedzi.

 

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko